SMARTUP IS HIRING

SMARTUP IS HIRING

Η SMARTUP επιθυμεί να προσλάβει στο χώρο της στην Θεσσαλονίκη:

Angular Developer

Περιγραφή ρόλου: Ως μέλος μιας σύγχρονης και δυναμικής ομάδας, ο Angular Developer συμμετέχει στη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με UI/UX designer, μετατροπή mockups σε λειτουργικό UI

 • Δημιουργία reusable UI components

 • Δημιουργία και συντήρηση υπάρχοντος κώδικα Web εφαρμογών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση των Web primitives JavaScript, HTML, CSS

 • Άριστη γνώση Angular, Typescript με αποδεδειγμένη εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση βιβλιοθηκών/frameworks: Bootstrap, Angular Material, RxJS, NodeJS

 • Εμπειρία σε GIT

 • Εμπειρία χρήσης REST APIs ή Firebase από το Front End.

 

Flutter Developer

Περιγραφή ρόλου: Ως μέλος μιας σύγχρονης και δυναμικής ομάδας, ο Flutter Developer συμμετέχει στη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με UI/UX designer, μετατροπή mockups σε λειτουργικό UI

 • Δημιουργία reusable UI widgets

 • Δημιουργία και συντήρηση υπάρχοντος κώδικα εφαρμογών Flutter

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση της γλώσσας Dart καθώς και του τρόπου δημιουργίας UI στο Flutter με αποδεδειγμένη εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση βιβλιοθηκών: RxDart, Provider, Redux, FlutterFire, http

 • Εμπειρία σε GIT

 • Εμπειρία χρήσης REST APIs ή Firebase από το Front End.

No Comments

Post A Comment